Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Via2000.sr 

 

Artikel 1. Definities.
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
de Website: de website www.via2000.sr, die wordt in stand gehouden door eVIA 2012 N.V. (hierna te noemen: "eVIA2012"), Prinsessestraat 5 te Paramaribo, KKF nummer xxxxx
Advertentie: een op de Website geplaatste of daartoe aangeboden advertentie, waarin goederen en/of diensten worden aangeboden c.q. gevraagd;
Adverteerder: degene die een Advertentie plaatst op de Website;
Gebruiker: degene die, anders dan als Adverteerder, gebruik maakt van de Website;
Overeenkomst: een overeenkomst tussen Adverteerder en Gebruiker die voortvloeit uit het gebruik van de Website;
Persoonsgegevens: de door Adverteerder of Gebruiker verstrekte gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn, waaronder naam/adres/woonplaats gegevens, emailadres en bankrekeningnummer;
Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden; 

Artikel 2. Toepasselijkheid.
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Adverteerders respectievelijk Gebruikers enerzijds en eVIA2012 anderzijds. Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de relatie tussen Adverteerders en Gebruikers onderling. Derden, zoals auteursrechthebbenden, kunnen aan deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen.
2.2 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de onderhavige is uitgesloten.

Artikel 3. Advertentie; plaatsing.
3.1 Door het plaatsen van een Advertentie op de Website komt een overeenkomst tot stand tussen de Adverteerder en eVIA2012. Daarbij gelden de tarieven en overige bepalingen en gedragsregels zoals weergegeven op de Website, alsmede de Voorwaarden.
3.2 Plaatsing op de Website vindt plaats gedurende 28 dagen, tenzij anders bepaald.
3.3 Door het aanbieden van een Advertentie geeft de Adverteerder eVIA2012  toestemming de in de Advertentie vervatte informatie, inclusief eventueel fotomateriaal en/of hyperlinks te (doen) plaatsen op de Website.
3.4 eVIA2012 spant zich naar redelijkheid in te bewerkstelligen dat de Adverteerder reacties op zijn Advertentie krijgt. Zij doet dit door het beschikbaar stellen en zoveel mogelijk toegankelijk houden van de Website alsmede o.a. door het aanbrengen van een rubricering en het aantrekkelijk houden en onder de aandacht brengen van de Website als geheel. eVIA2012 is uitdrukkelijk geen partij bij enige Overeenkomst.
3.5 eVIA2012 is gerechtigd de Advertentie tevens geheel of gedeeltelijk te plaatsen in de printuitgave van weekblad Via2000 en/of in eventueel andere dag- of weekbladen, alsmede deze te gebruiken voor reclame c.q. commerciële doeleinden ten behoeve van de Website. Deze mogelijkheden staan uitsluitend ter eigen vrije keuze van eVIA2012; de Adverteerder kan hierop geen aanspraak maken dan wel bezwaar tegen indienen. Indien de Advertentie in enige andere omgeving dan de Website wordt geplaatst is eVIA2012 gerechtigd eventuele foto's en/of hyperlinks niet op te nemen.
3.6 De Adverteerder is verplicht er onverwijld zorg voor te dragen dat de Advertentie wordt verwijderd of aangepast zodra een daarin aangeboden product of dienst niet langer beschikbaar is.

Artikel 4. -Opgave van gegevens.
Indien bij het gebruik van de Website gegevens dienen te worden verstrekt, zoals NAW-gegevens, e-mailadres of het onderscheid zakelijk dan wel particulier Adverteerder, dienen deze gegevens volledig, juist en actueel te zijn. Gebruiker garandeert bevoegd te zijn om op enige wijze gebruik te maken van de Website.

Artikel 5. Inhoud van de Advertentie.
5.1 De Adverteerder draagt er zorg voor dat de omschrijving van een aangeboden product of dienst overeenkomt met de werkelijkheid en juist en volledig is.
5.2 De Adverteerder is gerechtigd tot het plaatsen van fotomateriaal bij het aanbieden van producten of diensten op de Website.
5.3 De informatie die door de Adverteerder in een Advertentie of in daarop volgend contact wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met het te verkopen of gezochte product. De Advertentie mag niet worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel en mag niet dienen om diensten en/of producten van de Adverteerder in het algemeen aan te prijzen.
5.4 Een Advertentie mag uitsluitend worden geplaatst in één rubriek van de Website. De Adverteerder dient daarbij gebruik te maken van de rubriek waarin de desbetreffende aangeboden producten of diensten naar hun aard en soort behoren.
5.5 De inhoud van de Advertentie dient te voldoen aan de regels voor het plaatsen van Advertenties zoals weergegeven op de Website, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast wordt beschouwd. 
5.6 eVIA2012 behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen Advertenties voortijdig te verwijderen, de teksten van Advertenties in te korten of te wijzigen en/of aangebrachte hyperlinks of fotomateriaal te verwijderen. eVIA2012 zal hiertoe in ieder geval, doch niet uitsluitend, overgaan in geval is gehandeld in strijd met de Voorwaarden of met de in 5.5 bedoelde regels. De Adverteerder zal in geen van de in dit lid bedoelde gevallen recht hebben op restitutie of enige vorm van schadevergoeding.
5.7 Indien in de Advertentie een product wordt aangeboden, dient tegelijk met het aanbieden van het product op de Website door de Adverteerder een minimumprijs te worden aangegeven waarvoor het product kan worden gekocht. Indien de minimumprijs niet wordt gemeld is eVIA2012 gerechtigd de waarde van het aangeboden product zelf te beoordelen en deze waarde als minimumprijs te hanteren.

 Artikel 6. Betaling; incasso.
6.1 Voor het plaatsen van een Advertentie in bepaalde rubrieken dient door de Adverteerder te worden betaald. Deze rubrieken zijn aangegeven op de Website.
6.2 Indien sprake is van een betaalde Advertentie draagt eVIA2012 er zorg voor dat de Advertentie wordt geplaatst op de Website nadat de Adverteerder de betaalprocedure zoals vermeld op de Website juist heeft doorlopen en eVIA2012 hiervan bericht heeft ontvangen. De Adverteerder ontvangt een factuur per e-mail.
6.3 eVIA2012 is gerechtigd de Adverteerder per direct uit te sluiten van gebruik van de Website indien de Adverteerder in strijd handelt met de bedoelde betaalprocedure.
6.4 De aangegeven betaaltermijn geldt als een fatale termijn. Indien niet binnen de betreffende termijn het volledige verschuldigde bedrag is voldaan is de Adverteerder van rechtswege in gebreke en is vanaf de vervaldatum een rente van 1% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van de maand als hele maand wordt gerekend. Bij niet tijdige betaling is eVIA2012  tevens gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.
6.5 Alle (buiten)gerechtelijke kosten die gemoeid zijn met de incasso van het verschuldigde bedrag komen voor rekening van de Adverteerder, waarbij deze kosten op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom worden gesteld, met een minimum van € 150.

Artikel 7. Tegoed.
7.1 De Adverteerder kan bij eVIA2012 een tegoed opbouwen dat kan worden gebruikt voor de betaling van in de toekomst te plaatsen Advertenties.
7.2 Een opgebouwd tegoed kan uitsluitend worden gebruikt voor de plaatsing van Advertenties; het tegoed wordt niet uitgekeerd in geld.
7.3 Tegoed dat niet door de Adverteerder zelf is opgebouwd maar het gevolg is van toebedeling door eVIA2012 (om welke reden ook) vervalt indien het niet binnen een jaar is gebruikt.

Artikel 8. Vrijwaring.
8.1 De Adverteerder draagt er zorg voor dat de inhoud van de Advertentie (zoals tekst en/of foto's) en/of de in de Advertentie aangeboden producten en/of diensten geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom, alsmede dat deze geen wet- en/of regelgeving schenden, niet aanstootgevend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn en voorts voldoen aan de in artikel 5 lid 5 bedoelde regels.
8.2 Adverteerder vrijwaart eVIA2012 tegen alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op het beweerdelijk niet voldaan zijn aan het sub 8.1 bepaalde. De Adverteerder is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die terzake door eVIA2012 moeten worden gemaakt.

Artikel 9. Aansprakelijkheid.
9.1 eVIA2012 is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik dat Adverteerders of Gebruikers van de Website maken. eVIA2012 is niet aansprakelijk voor gedragingen van Adverteerders of Gebruikers, voor de inhoud van Advertenties of voor de producten en diensten die worden aangeboden.
9.2 De informatie die door eVIA2012 zelf op de Website is geplaatst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin is eVIA2012 niet aansprakelijk voor daarin opgetreden onjuistheden of onvolledigheden.
9.3 De aansprakelijkheid van eVIA2012 voor haar verplichtingen op grond van de met de Adverteerder gesloten Overeenkomst is voorts beperkt tot het bedrag dat de Adverteerder heeft betaald c.q. verschuldigd is voor de plaatsing van de Advertentie.
9.4 Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade van Adverteerders of Gebruikers, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10. Servicedesk.
10.1 eVIA2012 stelt aan Adverteerders en Gebruikers een Servicedesk ter beschikking, waar zij per e-mail terecht kunnen met vragen over en problemen met de plaatsing van Advertenties en/of het gebruik van de Website.
10.2 De Servicedesk beantwoordt de gestelde vragen naar vermogen en naar beste kunnen. Adviezen worden echter opgevolgd op eigen risico. eVIA2012 is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van door de Servicedesk verstrekte adviezen.
10.3 Klachten over een Advertentie, een Adverteerder of de Website in het algemeen kunnen uitsluitend elektronisch worden ingediend via het contactformulier op de Website. Klachten die op andere wijze worden ingediend worden niet in behandeling genomen. De indiener van een klacht ontvangt binnen vijf werkdagen een schriftelijke reactie.

Artikel 11. Privacy; Gebruik van gegevens.
11.1 In het kader van de exploitatie van de Website worden persoonsgegevens verzameld. De verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens is eVIA 2012 N.V., te Paramaribo.
11.2 Het is Gebruikers en Adverteerders alleen toegestaan gebruik te maken van via de Website verkregen (persoons)gegevens met het oog op het sluiten van een mogelijke Overeenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder:
- het verzenden van (ongevraagde) e-mail(s) waarvan de inhoud niet direct betrekking heeft op de inhoud van de Advertentie, ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard;
- het verzamelen van emailadressen van Gebruikers en/of Adverteerders

Artikel 12. Beveiliging.
12.1 eVIA2012 spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
12.2 eVIA2012 is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via Advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website wordt gemaakt.

Artikel 13. Sites en diensten van derden.
13.1 De Website en Advertenties kunnen verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. eVIA2012  heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
13.2 Indien en voorzover gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners, zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. eVIA2012 is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.

Artikel 14. Deeplinken naar de Website.
14.1 eVIA2012 staat Gebruikers in beginsel toe op andere websites (deep)links aan te brengen naar de Website, zolang deze (deep)links een correct, actueel en volledig zoekresultaat op de Website opleveren. eVIA2012 is gerechtigd de toestemming op ieder moment, naar eigen bevinden en zonder opgave van redenen in te trekken door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Gebruiker. De Gebruiker dient dan binnen één week na ontvangst van de kennisgeving de (deep)links naar de Website te verwijderen en verwijderd te houden.

Artikel 15. Feedback.
15.1 Gebruikers van de Website worden in de gelegenheid gesteld om op de Website feedback te geven inzake het verloop van de Overeenkomst met een Adverteerder.
15.2 Indien de Gebruiker naar het oordeel van eVIA2012 misbruik maakt van de mogelijkheid tot het geven van feedback, bijvoorbeeld door het gebruik van beledigende taal, kan eVIA2012 de toegang van deze Gebruiker tot de Website blokkeren.
15.3 Het is Adverteerders niet toegestaan om feedback te geven op een eigen Advertentie op de Website (al dan niet door gebruik te maken van andere emailadressen).

Artikel 16. Uitsluiting.
16.1 eVIA2012 behoudt zich het recht voor om Adverteerders en Gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de Website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de onderhavige algemene voorwaarden.
16.2 Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van eVIA2012 om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17. Intellectuele eigendom.
17.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto´s, beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken en domeinnamen, berusten bij eVIA2012 respectievelijk haar licentiegevers. Het voorgaande is niet van toepassing op de inhoud van geplaatste Advertenties.
17.2 Het is Gebruikers en Adverteerders verboden om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen danwel ter beschikking te stellen zonder toestemming van eVIA2012, met uitzondering van de op grond van artikel 14 toegestane deeplinks.

Artikel 18. Slotbepalingen.
18.1 Nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden zal geen effect hebben op de verbindendheid van de overige bepalingen.
18.2 Op deze Algemene Voorwaarden is Surinaams recht van toepassing. Alle uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
18.3 Deze Algemene Voorwaarden kunnen eenzijdig door eVIA2012 worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de Website. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn direct van toepassing.

_

 

Advertenties

Advertentie afbeelding - Strongbow

Zakelijk

Vacatures in Suriname
Ad
Ad